سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه
سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه
سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه
سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه
سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه
سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه
سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه
سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه
سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه
سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه
سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه
سرفصل مهارت هشتم صفحه‌گستره و امکانات آن
۳۲ ساعت
شرایط دانش پذیران:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا آشنایی عمومی با رایانه

عناوین سرفصل

دانش‌پذیر صفحه گسترده خواهند توانست کلیه اعمال رياضی و منطقی استاندارد را با استفاده از فرمولها و توابع پايه انجام دهد. همچنین استفاده از قابليتهای پيشرفته‌تر صفحه‌گسترده‌ را مانند آوردن و اتصال يك شئ و ايجاد نمودارها را فرا می‌گیرد.

    • مفاهیم یک صفحه‌گسترده را فرا خواهند گرفت.
    • خواهند توانست کلیه اعمال رياضی و منطقی استاندارد را با استفاده از فرمول‌ها و توابع پايه انجام دهد.
    • خواهند توانست کلیه اسناد را صفحه‌آرایی نمایند.
    • قادر خواهند بود اشیاء و تصاوير را در یک سند بکار ببرند.
    • خواهند توانست نمودار دلخواه خود را با داده‌های وارد شده در صفحات گسترده ترسیم نمایند.

زبان‌ها