نحوه كار با صفحه‌گسترده‌

توانایی ایجاد یك صفحه‌گسترده جدید

توانایی باز کردن یک صفحه‌گسترده

توانایی ذخیره كردن

تمرینات

تمرین ها
تمرین: 0
ذخیره کردن سند
سطح: متوسط
تمرین: 1
بازکردن فایل ذخیره شده
سطح: متوسط

زبان‌ها