آشنایی با نرم‌افزار

آشنایی با صفحه گسترده

آشنایی با نحوه استفاده از‌ توابع كمك

توانایی اجرا و بستن نرم‌افزار

تمرینات

تمرین ها
تمرین: 0
اجرای نرم افزار
سطح: متوسط
تمرین: 1
بستن نرم افزار
سطح: متوسط
نرم افزارها

زبان‌ها