زیربخش ها

آشنایی با تنظیم حاشیه

تغییر جهت صفحه درج یک برش صفحه

آشنایی با انتخاب اندازه کاغذ

تنظیم ناحیه چاپ

پیش نمایش نسخه چاپی

آشنایی با چاپ یک کار پوشه یا قسمتی از یک صفحه کاری یا محدوده‌ای از سلول‌ها اصلاح حاشیه های سند

آشنایی با تنظیم کردن سند برای قرار گرفتن در یک صفحه

آشنایی با اضافه کردن سر صفحه و پاصفحه

 

زبان‌ها