زیربخش ها

درج عکس

درج جلوه های هنری

آشنایی با اضافه کردن توضیح به یک سلول

آشنایی با انتقال و تغییر اندازه اشیاء وارد شده

آشنایی با استفاده از جلوه‌های هنری در سند

آشنایی با اضافه کردن جلوه‌های هنری سفارش شده کاری

زبان‌ها