زیربخش ها

تغییر سبک و طرح نمودار (انتخاب یک نمودار متفاوت)

آشنایی با انتقال یا تغییر اندازه نمودار

آشنایی با اضافه کردن جلوه‌ها به اجزای نمودار

انتقال نمودار به نرم‌افزار واژه پرداز

آشنایی با اضافه کردن عناوین به نمودار

تغییر مکان اختصار نمودار

مخفی و نمایش خطوط شبکه نمودار

آشنایی با نمایش جدول داده‌

استفاده از ابزارها جهت ایجاد نمودار

انواع نمودار

زبان‌ها