زیربخش ها

نحوه کار با توابع اصلی (sum-average-min-max-count-if)

 

آشنایی با اضافه کردن یک تابع به فرمول

اشنایی با نکاتی در مورد استفاده از توابع

آشنایی با خطاها و روش رفع آن‌ها

 

آشنایی با توابع منطقی – محاسباتی

توابع متنی

توابع تاریخ – زمان

توابع ترکیبی

 

تابع چیست

چگونه از تابع برای کوتاه کردن فرمول استفاده کنیم

 

زبان‌ها