زیربخش ها

نحوه انجام محاسبات ریاضی بر روی داده‌ها (جمع-تقسیم- ضرب و …)

آشنایی با پیغام های استاندارد

آشنایی با فرمول نویسی

فرمولهای منطقی و محاسباتی

آشنایی با فرمول های پایه

آشنایی با ایجاد فرمول جمع خودکار

آشنایی با اضافه کردن نام محدوده به فرمول

اشنایی با استفاده از آدرس محدوده کاربرگ دیگر به فرمول

آشنایی با کپی کردن یا انتقال فرمول

یادآوری آدرس دهی نسبی و مطلق

فرمول از چه اجزایی تشکیل شده

نحوه نوشتن فرمول

ویرایش فرمول

کپی کردن فرمول

زبان‌ها