زیربخش ها

قالب بندی از طریق نوارابزارها

قالب بندی حرفه‌ای از بخش تنظیمات (قلم – متن – رنگ بندی سلول – کادر سلول )

کپی کردن قالب بندی سلول‌ها

اعمال قالب بندی شرطی (date-color scale- data bar – icon set)

مدیریت قالب بندی شرطی

زبان‌ها