زیربخش ها

آشنایی با نویسه های ویژه

تعریف داده

آشنایی با قالب بندی داده‌های بخش اعداد (تاریخ – پول-زمان-درصد-علمی- کسری- مقادیر منطقی-متن)

نحوه استفاده از نوار ابزار قالب بندی عددی

 

روشها و انواع آدرس دهی (مطلق و نسبی)

آدرس دهی محدوده ها در برگه جاری یا کاربرگ دیگر

تعریف نام برای محدوده

زبان‌ها