زیربخش ها

آشنایی با انتخاب سلولها

کپی و چسباندن

حذف محتوا با del

آشنایی با redo – undo

تنظیمات undo

آشنایی با اضافه کردن یک سطر و ستون

تغییر اندازه سلول‌ها

مخفی و نمایان سازی سطر و ستون

حذف سلول و سطر و ستون

ادغام کردن چند سلول

ثابت کردن سطر و ستون

ایجاد کاربرگ جدید

تغییر نام کاربرگ

تغییر رنگ کاربرگ

کپی و انتقال کاربرگ به سند دیگر

مخفی کردن و نمایان کردن کاربرگ

حذف کاربرگ

کپی اطلاعات سلول‌های یک کاربرگ به کاربرگ دیگر

تقسیم کاربرگ به ۲ یا ۴ قسمت

بزرگنمایی کاربرگ

جستجو در کاربرگ

جستجو و جایگزینی در کاربرگ

زبان‌ها