زیربخش ها

آشنایی با صفحه گسترده

آشنایی با نحوه استفاده از‌ توابع كمك

توانایی اجرا و بستن نرم‌افزار

آشنایی با تنظیمات نوار دسترسی سریع

توانایی تنظیمات زبان و صفحه‌گسترده

آشنایی با پنجر‌ها

آشنایی با نوارهای برنامه

توانایی نحوه آشکار و پنهان کردن نوارها

توانایی ایجاد یك صفحه‌گسترده جدید

توانایی باز کردن یک صفحه‌گسترده

توانایی ذخیره كردن

زبان‌ها