زیربخش ها

آشنایی با واژه‌نامه

آشنایی با نرم‌افزارهای واژه‌نامه

آشنایی با نرم‌افزار Goldendict

توانایی کار با پنجره اصلی و بخش‌های مختلف نرم‌افزار

توانایی مدیریت واژه‌نامه‌ها

توانایی افزودن واژه‌نامه جدید

توانایی جستجو لغت و بررسی نتایج

آشنایی با نرم‌افزارهای فلش‌کارت

آشنایی با نرم‌افزار KwordQuiz

توانایی کار با پنجره‌اصلی و بخش‌های مختلف نرم‌افزار

توانایی تعریف واژگان

توانایی انجام انواع امتحان

توانایی بررسی وضعیت امتحان

آشنایی با ماشین‌نویسی

آشنایی با طرح صفحه‌کلید

آشنایی با نرم‌افزارهای تایپ

آشنایی با نرم‌افزار Ktouch

توانایی کار با پنجره اصلی و بخش‌های مختلف نرم‌افزار

توانایی کار با نمایه ، درس و دوره، بررسی نتایج آماری و نمودارهای نتیجه

آشنایی با ماشین حساب و انواع آن

آشنایی با نرم‌افزارهای محاسبات

آشنایی با نرم‌افزار Kcalc

توانایی کار با پنجره اصلی و بخش‌های مختلف نرم‌افزار

توانایی درج اعداد

توانایی انجام عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم

توانایی استفاده از ثابت‌ها

توانایی استفاده از حافظه

آشنایی با ماشین حساب پیشرفته و آماری

زبان‌ها