زیربخش ها

 
 
 
مفاهیم پایگاه‌داده و آشنایی با نرم‌افزار پایگاه‌داده‌ها

آشنایی با پایگاه‌داده‌ها
آشنایی با تفاوت بین داده و اطلاعات

آشنایی با تعریف مساله و شناخت اجزا یا اشیا مربوط به مساله
آشنایی با مرتبط بودن ساختار یک جدول و داده‌های یک شی

آشنایی با مجموعه نرم‌افزاری LibreOffice و روش دریافت و نصب LibreOffice Base
توانایی باز کردن و یا بستن پایگاه‌داده در Base و چگونگی اتصال به پایگاه داده دیگر
توانایی ایجاد پایگاه‌داده جدید و ذخیره آن
آشنایی با منوها و بخش‌های مختلف نرم‌افزار پایگاه‌داده‌ها
استفاده از توابع راهنمای موجود

زبان‌ها