تمرینات

تمرین های مهارت هشتم: صفحه‌گستره و امکانات آن
تمرین : 8-0-0-0 اجرای نرم افزار
تمرین : 8-0-0-1 بستن نرم افزار
تمرین : 8-0-2-0 مدیریت نوار ابزارها
تمرین : 8-0-3-0 ذخیره کردن سند
تمرین : 8-0-3-1 بازکردن فایل ذخیره شده
تمرین : 8-1-0-0 انتخاب سلول ها
تمرین : 8-1-2-0 ایجاد کاربرگ
تمرین : 8-1-2-1 مخفی و آشکار کردن کاربرگ

زبان‌ها